تحقیق بررسی آب از نظر شیمیایی

pdf,word,پاورپوینت,پایان نامه آب,پروژه آب,پروژه در مورد آب,تحقیق آماده جغرافی,تحقیق آماده در مورد آب,تحقیق در مورد آب,جغرافیا,دانلود تحقیق آب,دانلود رایگان تحقیق آب,رایگان,مقاله آب,مقاله در مورد آب,ورد
تحقیق بررسی آب از نظر شیمیایی

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:كيفيت آبهاي زير زمينيآب
خالص (H2o) به طور معمول در طبيعت يافت نمي شود. حتي آب باران نيز برخلاف
آنچه در گذشته تصور مي شد خالص نيست. آب طبيعي اعم از منابع سطحي يا
زيرزميني به دست آمده باشد، شامل مواد جامد حل شده، گازها و مواد معلق است.
كيفيت و كميت اجزاء تشكيل دهندة آب به پارامترهاي ژئولوژيكي و محيطي بستگي
داشته و دائماً در اثر واكنش آب در تماس با رساناها و فعاليتهاي انساني،
تغيير مي كند. آبي هم كه به عنوان آب طبيعي شناخته مي شود نيز ممكن است
همواره آلوده بوده و از اين رو اصطلاح « آب طبيعي» نيز مي تواند گمراه
كننده باشد. آب طبيعي اصطلاحاً به آبي گفته مي شود كه هنوز مورد استفاده
قرار نگرفته و اصولاً براي نمونه گيري و آزمايش به منظور پژوهش از آن
استفاده مي شود.براي تعيين كيفيت آب قابل قبول براي مصارف كشاورزي و
صنعتي يا انساني، آب در معرض برخي آزمايشها قرار مي گيرد. معمولاً اين
آزمايشها شيميايي، فيزيكي، بيولوژيكي و راديولوژيكي مي باشد. نتايج اين
آزمايشها براي هر نوع استفادة خالص، با استاندارد قابل قبول آن استفاده
مقايسه مي شود. اين استانداردها با يكديگر فرق دارند. براي مثال كيفيت آب
قابل قبول براي كشاورزي ممكن است براي آشاميدن قابل قبول نباشد. در صنعت
نيز ممكن است استاندارد كيفيت آب قابل قبول با يك كاربرد خاص براي
كاربردهاي ديگر متفاوت باشد.درجه حرارت آب، يكي از مهمترين عوامل مؤثر
در كيفيت آب زيرزميني است. درجه حرارت آب در مصارف مختلف صنعتي، انساني،
گياهي و جانوري از اهميت خاصي برخوردار است. درجه حرارت آب زيرزميني در يك
محل معمولاً در سراسر سال يكنواخت است. به همين دليل آب زيرزميني به عنوان
آب مورد نياز صنعت و انسان در بسياري از موارد بر آب سطحي برتري دارد.با
مطالعه عوامل مؤثر در كيفيت آبهاي زيرزميني مي توان كيفيت آيندة آن را در
مقايسه با كيفيت فعلي پيش بيني كرد. با تعيين كيفيت آبهاي زيرزميني مي توان
نوع مصرف آن را تعيين نمود. دبي آبهاي زيرزميني را در يك محل مي توان با
اندازه گيري كل مواد جامد حل شده ( T D S  ) در آن محل محاسبه نمود. با
اندازه گيري غلظت يوني آبهاي زيرزميني و دبي نهرهاي سطحي نيز مي توان دبي
آبهاي زيرزميني را به دست آورد.مطالعه تركيبات شيميايي آب و تغييرات
آنها مي توان در منبع يا منابع تغذيه مصنوعي و تعيين مسير آبهاي زيرزميني
مؤثر واقع شود. همچنين با مطالعه تركيبات آب مي توان به وجود لايه هاي مرزي
آبدار و شكل و ترتيب سيستمهاي جريان در اين لايه ها پي برد. تغيير كيفيت
آبهاي زيرزميني مي تواند از تغيير كيفيت بارش نفوذي، اندركنش آبهاي
زيرزميني با محيط، طول مسير جريان، مدت زمان، ماند آب، و نوع گونه هاي
گياهان در يك محل متأثر گردد. با جذب گازهاي مختلف توسط آب نيز كيفيت آبهاي
زيرزميني تغيير مي كند.9-1- سرچشمه شوريدر آبهاي زيرزميني نمكهايي
به صورت محلول وجود دارد. نوع و غلظت اين نمكها به محيط، حركت، و سرچشمة (
Source  ) آبهاي زيرزميني بستگي دارد. نمكهاي محلول در آبهاي زيرزميني در
درجة اول از حل مواد قابل حل نتيجه مي شوند. در ناحيه هايي كه حجم زيادي از
آب سطحي به آب زيرزميني مي پيوندد، كيفيت آبهاي نفوذ كننده تأثير زيادي بر
كيفيت آب زيرزميني خواهد داشت. گازهايي كه منشاء مواد مذاب معدني (
Magmatic  ) دارند، به طور موضعي به ميزان مواد معدني و محلول در آب
زيرزميني مي افزايند. آبهاي ذاتي (Canate waters  ) از آبهاي باقيمانده (
Residual waters   ) محبوس در سنگهاي رسوبي، حاصل شده و معمولاً داراي مواد
معدني زيادي هستند. آب باران نيز نمكهايي را كه از جو گرفته است با خود به
داخل زمين     مي برد.آب زيرزميني ضمن عبور از خاك، مواد محلولي را كه
از تجزية خاك حاصل شده با خود مي برد و به اين طريق به مقدار نمك خود مي
افزايد. آب اضافي آبياري كه از طريق نفوذ، به سفرة آب زيرزميني مي رسد
مقدار معتنابهي نمك به آب زيرزميني مي افزايد. مقدار نمك آبي كه از منطقة
نفوذ ريشة گياهان در زمينهاي كشاورزي عبور كند  ( آب زهكشي )، چندين برابر
مقدار نمك آب آبياري است. افزايش غلظت نمك در آب زهكشي به علت تعرق و تبخير
گياهان (  Evapotranspiration  ) در محل مي باشد. جذب انتخابي كودها و
نمكها بوسيلة گياهان ( Seiective absorption  ) نيز موجب تغيير غلظت نمك در
آب نفوذ كرده مي شوند. عواملي كه باعث اضافه شدن غلظت نمك در آب نفوذ كرده
به زمين مي شوند عبارتند از:-    نفوذ پذيري خاك،-     وضع زهكشي-     مقدار تبخير و تعرق گياهان-     آب و هوا.-  
  در خاكها و آبهاي زيرزميني نواحي خشك كه عمل شستشوي املاح بوسيلة آب
باران، به اندازة كافي صورت نمي گيرد، شوري خاك و آب زيرزميني زياد است و
قدرت توليد محصول در اين قبيل زمينها كاهش مي يابد.به علت نامحلول بودن
نسبي عناصر تشكيل دهندة سنگهاي آذرين، آب زيرزميني كه از اين گونه سنگها
عبور مي كند تنها مقدار كمي از مواد معدني را در خود حل مي كند. آب باراني
كه به زمين نفوذ مي كند به علت داشتن گاز كربنيك جو، توانايي حلاليت بيشتري
دارد. در آبهاي زيرزميني كه با سنگهاي آذرين در تماسند، مواد معدني از نوع
سيليكات نسبتاً بيشتر از بقية مواد ديده مي شوند.انحلال سنگهاي رسوبي
بيشتر از سنگهاي آذرين است، اين خاصيت، به همراه فراواني سنگهاي رسوبي در
پوستة زمين، موجب شده است كه قسمت اعظم مواد محلول آبهاي زيرزميني ديده مي
شوند. آنيونهاي موجود در آبهاي زيرزميني عبارتند از: بيكربناتها، كربناتها و
سولفاتها. در شرايط طبيعي، كلرورها و نيتراتها فقط به مقدار كم در آب
زيرزميني وجود دارند. منابع كلرورها، فاضلابها و آبهاي ذاتي و آب نافذ دريا
مي باشد. غلظت زياد نيتراتها دال بر وجود منابع آلوده كننده در زمين است.
در مناطقي كه سنگ آهك وجود دارد، معمولاً يونهاي كلسيم و كربنات در اثر حل
شدن سنگ آهك به آب زيرزميني اضافه مي شوند.9-2- تأثير عوامل آب و هوا، موقعيت جغرافيايي و باران در كيفيت آب هاي زيرزمينيموقعيت
جغرافيايي محل و وضع آب و هوا تأثير زيادي بر كيفيت آب دارد. غالباً آبهاي
مناطق كوهستاني، خيلي شيرين تر يا كم نمك تر از آبهاي مناطق دشتي و كويري
است. به طور كلي مي توان گفت آبهاي مناطق خشك دنيا، از آبهاي مناطق معتدل
مرطوب، نمك بيشتري دارند. نامناسب بودن شرايط آب و هوايي، مانند كم بودن
ميزان بارندگي، بالابودن درجه حرارت و شدت تبخير، باعث بالا رفتن غلظت
املاح مي شود.بر اثر تبخير زياد آب، نمكهاي موجود در آن به حد اشباع
رسيده و سرانجام رسوب مي كنند. اين رسوب در مناطق معتدل و كوهستاني، بيشتر
از نوع توفهاي آهكي و در مناطق بياباني ابتدا به صورت گچ و بعد به صورت
قشري از نمك است. هر قدر ميزان رطوبت و بارندگي بيشتر باشد، به همان نسبت
نيز از مقدار تبخير كاسته شده و از بد شدن كيفيت آب كاسته مي شود.در
مواردي كه رطوبتي در سطح سنگ يا خاك وجود داشته باشد، گرما باعث مي شود كه
محيط مناسبي براي فعاليت ميكروارگانيسمها، يا موجودات زنده كوچك ذره بيني،
به وجود آيد. در نتيجه فعاليت اين موجودات، گازكربنيك آزاد مي شود. اين گاز
مهمترين عامل مؤثر در تخريب شيميايي سنگها و كانيهاي سيليسي و آهكي است.كيفيت
آب زيرزميني تحت تأثير جنبه هاي مختلفي از چرخة آب در طبيعت متأثر       
مي گردد. بارش جوي ( باران و برف ) شامل آبي است كه خالصي خود را در حين
عبور از ميان جو قبل از رسيدن به سطح زمين از دست مي دهد. ناخالصي ها و
تركيبات شيميايي موجود در جو، ناشي از عوامل زير است:-    خاكسترها و گازهاي آتشفشاني-     گرد و خاك و مواد جامد هوازده-     نمكهاي جابجا شده در اثر تابش آفتاب و تشعشعات كيهاني-     گازهاي خروجي از كارخانجات صنعتي-     امواج راديواكتيو ناشي از انفجارات هسته ايتا
قبل از آغاز آزمايشهاي مربوط به سلاحهاي هسته اي در سال 1952، مقدار
تريتيم (Tritum    ) آب باران از 1 تا 10 واحد تريتيم ( Tu  ) بيشتر نبود.
پس از سال 1954، مقدار تريتيم در بسياري از نواحي از Tu 20 افزايش يافت (
1970، Walton  ).وقتي باران به سطح زمين مي رسد قبلاً قسمتي از
ناخالصيها و تركيبات شيميايي موجود در آن حل شده و بقيه با آبهاي سطحي
مخلوط مي شوند. سپس آب باران با مواد معدني و خاك و سنگ واكنش شيميايي
انجام مي دهد. مقدار و نوع مواد معدني حل شده در آب باران به تركيبات
شيميايي و ساختمان فيزيكي خاك و سنگ و عواملي از قبيل غلظت يوني هيدروژن (
PH  ) و پتانسيل احيا ( EH  )ي آب بستگي دارد غلظت يون هيدروژن ( PH  ) به
غلظت مؤثر يونها در آب نسبت داده مي شود. اين كميت به صورت لگاريتم در پايه
10 غلظت + H( با علامت منفي) و برحسب مول بر ليتر (mol/lit  ) بيان مي شود
( 1978   Bouwer,  ). آب مقطر در دماي c25 داراي غلظت + Hبرابر با mol
/1   10است. بنابراين PH   آن برابر PH= -log 10-7= 7 مي باشد. اين محلول
با 7= PH  خنثي ناميده مي شود ( مقدار يونهاي H+ وOH- برابرند). هنگامي
كه   7  PH<است، محلول، اسيدي است. اين چنين آبهايي روي دوام پمپها،
فيلتر چاهها ( Well screen  ) و لوله داخل چاه ( Casing  ) اثر مي گذارند.
آب قليايي داراي 7 PH >  مي باشد. بيشتر آبهاي طبيعي داراي PH  بين 6 و
5/8 مي باشند ( 1970, Hem  ). وقتي PH  از 5/8 تجاوز كند، آب معمولاً آزاد
است. PH  كم نشان مي دهد كه آب يا داراي مقداري جزئي از اسيدهاي معدني است
كه از منابع سولفيدي بدست آمده اند و يا داراي اسيدهاي آلي است.پتانسيل
احياء ( EH  ) مقياسي است كه قدرت يك محيط طبيعي را براي افزايش يا كاهش
ظرفيت مثبت يا از دست دادن الكترونها نشان مي دهد ( 1972،  Domenico  ). به
عبارت ساده تر پتانسيل احياء مقياسي است كه انرژي مورد نياز براي از جا
كندن و بلند كردن الكترونها را از يونها در يك محيط شيميايي داده شده مشخص
مي كند. غلظت شيميايي آب باران از فصلي به فصل ديگر و از محلي به محل
ديگر تغيير مي كند. غالباً مقدار زيادي از آمونيم و نيترات موجود در آب، از
خاك تأمين شده اند. در نواحي ساحلي و غلظت كلرايد ( CI  ) و پتاسيم ( K )
به طور نسبي به حدود mg/1  8 و mg/1 4/0 مي رسد. غلظت سديم از حدود 1/0 تا
3/0 ميلي گرم بر ليتر در نواحي غير ساحلي و تا حدود mg/1 4 در نواحي ساحلي
تغيير مي كند. غلظت كلسيم در خاكهاي قليايي ( AlKali  ) و هنگامي كه
طوفانهاي خاكي ( Dust storms  ) روي مي دهند افزايش مي يابد.دي اكسيد
كربن ( CO2  ) كسب شده از جو، توليد اسيدكربنيك مي كند كه با PH كمتر از 7
به آب باران وارد مي شود. در نواحي صنعتي كه هوا آلوده است، ممكن است مقدار
PH باران از 5/4 نيز كمتر شود.9-3- تأثير عامل زمين در كيفيت آبهاي زيرزميني آ‌ب
باران كه به سطح زمين مي رسد آبهاي سطحي و زيرزميني را تشكيل مي دهد. اين
آب در ابتدا داراي نمك بسيار ناچيزي است، اما پس از تماس با رسوبات زمين
شناسي و سنگهاي مختلف، املاح آن زياد مي شود. املاحي كه در آغاز جريان در
آب وجود دارند با كاني هاي رسوبات يا سنگهايي كه آب از آنها عبور مي كند
واكنش پيدا مي كند  و املاح موجود در سنگ حل مي شود. طول مسير يا
جابجايي يك نمك تا محلي كه به غلظت اشباع مي رسد و دوباره در قالب سنگ يا
خاك از محلول جدا مي گردد به قابليت به قابليت حل شدن آن بستگي دارد.
قابليت جابجايي هر يك از نمكها، بسيار متفاوت است. قابليت جابجايي و حل شدن
يونهاي كلر موجود در سنگها از همه بيشتر و صد در صد است. قدرت جابجايي
يونهاي ديگر كمتر است. به عنوان مثال قدرت جابجايي و قابليت حل شدن يون
كلسيم ( Ca++  ) را مي توان 3 درصد و سديم ( Na+  ) را 5/2 درصد ذكر كرد.وقتي
آب باران به زمين مي رسد، پوشش خاك و ساير مواد ناشي شده از تجزيه گياهان و
حيوانات را به همين دليل در منطقة رشد گياه، تركيبات شيميايي آب با تبادل
يوني بين اجزاء تشكيل دهندة آب و خاك يا به علت جذب مواد مغذي به وسيله
گياهان تغيير مي كند. معمولاً آبي كه در خاك نفوذ مي كند حاوي نيتراتها،
فسفاتها و پتاسيم است ( كه از كودهاي شيميايي موجود درخاك حاصب مي شوند ).
هنگامي كه گياهان و ساير ارگانيسم هاي زنده، دي اكسيد كربن  و ساير
ارگانيسم هاي زنده، دي اكسيد كربن ( Co 2 ) و اسيدهاي ارگانيك توليد مي
كنند، PH آب نفوذي كاهش مي يابد. و به اين ترتيب غلظت نمك در آب زيرزميني
كه از‌ آب آبياري نتيجه مي شود بسيار بيشتر از آبهاي سطحي مي گردد.در
مناطق لم يرزع و خشك معمولاً ميزان تبخير بيش از ميزان نفوذ است. اگر زمين
زهكشي نشود اين امر باعث جمع شدن توده اي از نمك در نزديكي سطح زمين مي
شود. به اين ترتيب خاصيت اسيدي آب باران و آب سطحي ( مانند آب مورد استفاده
در آبياري ) كمي بعد از نفوذ آب به داخل خاك افزايش مي يابد. با توجه به
ميزان قابليت حل و ويژگي هاي كانيهاي خاك و سنگ، مقدار مواد جامد قابل حل
(T D S ، Total dissolved solids  ) در آب نفوذي تغيير مي يابد. علاوه
براين، خاطر نشان مي سازد كه ميزان قابليت حل با درجه حرارت و فشار نيز
تغيير مي كند.تغييرات فصلي آب از نظر كم و زياد شدن باعث ايجاد نوسانات
فصلي كيفيت شيميايي آب مي شود. بنابراين شيمي خاك مورد آبهاي طبيعي دوره
اي بود و تحت تأثير چرخة هيدرولوژيكي قرار دارد. مهمترين نمكهاي محلول كه
توسط چرخة شيميايي خاك توليد مي شوند به دو گروه تقسيم مي گردند ( 1955،
Cheboter ). يونهايي كه مقدار آنها زياد است عبارتند از: Hco-3 ، Co 2-3 ،
Cl- ، So2-4 ، Na+ ،  K+،   Co2+ ، Mg2+ ، H+ ، و يونهايي كه به ندرت و
اتفاقي با آنها روبرو مي شويم عبارتند از: NH4+،  Al3+،  Fe2+،  Fe3+، 
No-2،  So2-3، Oh-،  Sio2-3،  جدول شماره (9-1 ) آنيونها و كاتيونهاي موجود
در آبهاي زيرزميني را مشخص مي كند. كاتيونها داراي بار مثبت و آنيونها
داراي بار منفي هستند …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 130

 

تحقیق در مورد آب دانلود تحقیق آب دانلود رایگان تحقیق آب پروژه آب مقاله آب مقاله در مورد آب پروژه در مورد آب پایان نامه آب تحقیق آماده در مورد آب رایگان word ورد پاورپوینت pdf جغرافیا تحقیق آماده جغرافی

دانلود تصویر نقاط دایرکت eMMC direct pinout Samsung SHV-E250K

دانلود تصویر نقاط دایرکت eMMC direct pinout Samsung SHV-E250K رفتن به سایت اصلی دانلود تصویر نقاط دایرکت eMMC direct pinout Samsung SHV-E250K موضوع :دانلود تصویر نقاط دایرکت eMMC direct pinout Samsung SHV-E250Kفایل سالم و تست شده می توانید تصویر نقاط دایرکت این…

مطالعه امکان سنجی مقدماتی الیاف از چای

الیاف چای,امکان سنجی تولید الیاف از چای,امکان سنجی تولید الیاف گیاهی,دانلود امکان سنجی تولید الیاف از چای,دانلود طرح توجیهی تولید الیاف از چای,طرح توجیهی تولید الیاف از چای,طرح توجیهی تولید الیاف گیاهی,طرح تولید الیاف از چای دانلود مطالعه امکان سنجی…

پاورپوینت ماشین های میکرو میلینگ

پاورپوینت آماده مهندسی م,پاورپوینت ماشین های میکرو میلینگ,تحقیق ماشین های میکرو میلینگ,دانلود پاورپوینت در مورد ماشین های میکرو میلینگ,دانلود پاورپوینت ماشین های میکرو میلینگ,دانلود رایگان پاورپوینت ماشین های میکرو میلینگ,ماشین های میکرو میلینگ پاورپوینت ماشین های میکرو میلینگ رفتن به…

طرح توجیهی خدمات تبليغاتی، چاپی و ساخت تابلوهای فلکسی

امکان سنجی راه اندازی خدمات تبلیغی,امکان سنجی راه اندازی خدمات چاپی,راه اندازی ساخت تابلوهای فلکسی,طرح توجیهی خدمات تبليغاتی,طرح توجیهی خدمات چاپی,طرح توجیهی ساخت تابلوهای فلکسی,طرح کسب و خدمات تبلیغی,طرح کسب و کار خدمات چاپی دانلود طرح توجیهی خدمات تبليغاتی، چاپی…

دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری

خرید گزارش کارآموزی رشته معماری,خرید گزارش کارورزی رشته معماری,دانلود پروژه کارآموزی رشته معماری,دانلود کارآموزی رشته معماری,دانلود گزارش کار رشته معماری,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی رشته معماری,کارورزی,گزارش کارآموزی رشته معماری دانلود دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین…

تحقيق آشنايي با موسيقي و نتها

آشنايي با موسيقي,آشنايي با نتها,تحقيق آشنايي با موسيقي و نتها,تحقيق هنر,دانلود تحقيق,كار تحقيقي هنر,موسيقي,موسيقي و نتها,نتها دانلود تحقيق آشنايي با موسيقي و نتها دانلود فایل مقدمهموسيقي يكي از هدفهاي زيباست كه از ابتداي خلقت در نهاد طبيعت مستور بوده .…

ترنم وحی

اسلاید,پاورپوینت,ترنم,وحی دانلود ترنم وحی دانلود فایل ترنم وحی در قالب پاورپوینت و در 24 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: ترنم وحی پاورپوینت اسلاید

گزارش کارآموزی کارگاه قالب سازی و تراش کاری

دانلود کارآموزی کارگاه قالب سازی و تراشکاری,دانلود گزارش کار کارگاه قالب سازی و,دانلود گزارش کارآموزی کارگاه قالب سازی و تراشکاری,کارآموزی کارگاه قالب سازی و تراشکاری,کارورزی کارگاه قالب سازی و تراشکاری,گزارش کارآموزی کارگاه قالب سازی و تراشکاری گزارش کارآموزی کارگاه قالب…

پاور پوینت روش های تدریس ریاضی

پاورپوینت روشهای تدریس ریاضی,تحقیق روشهای تدریس ریاضی,دانلود روشهای تدریس ریاضی,روشهای تدریس ریاضی,روشهای تدریس ریاضی ابتدایی,روشهای تدریس ریاضی اول ابتدایی,روشهای تدریس ریاضی پنجم ابتدایی,مقاله روشهای تدریس ریاضی دانلود پاور پوینت روش های تدریس ریاضی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع روش…

 • تحقیق روكش‌ هاي آسفالته
 • تحقیق روكش‌ هاي آسفالته روكش‌ هاي آسفالته رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع روكش‌ هاي آسفالته،در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمفهوم عملكرد راهروش درجه‌بندي راه از نظر مرغوبيت PSRروش PSI‌در درجه‌بندي مرغوبيت سطح  راهروكش اصلاحيو....…

 • تحقیق ساختمان ابراهیم خان
 • ابراهیم خان,سختمان,ظهیرالدوله,مدرسه ظهیرالدوله تحقیق ساختمان ابراهیم خان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  ساختمان ابراهیم خان،در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش، شامل:بخشی از متن تحقیق:هنر آفرینش انسان است . اثر و کاری که از تصور و…

 • تحقیق عوامل موثر در تربيت ديني فرزندان
 • تحقیق عوامل موثر در تربيت ديني فرزندان عوامل موثر در تربيت ديني فرزندان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع عوامل موثر در تربيت ديني فرزندان،در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه الف دين پذيري درچارچوب خانواده علل فردي و...…

 • پاورپوینت تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل
 • ارزشیابی مشاغل,پاورپوینت ارزشیابی مشاغل,پاورپوینت تحلیل مشاغل,پاورپوینت طراحی مشاغل,تحقیق ارزشیابی مشاغل,تحقیق تحلیل مشاغل,تحقیق طبقه بندی مشاغل,تحقیق طراحی مشاغل,تحلیل مشاغل,طبقه بندی مشاغل,طراحی مشاغل دانلود پاورپوینت تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل، طراحی، ارزشیابی و…

 • امتحان نهایی تأسیسات حرارتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91
 • آزمون نهایی تأسیسات حرارتی,امتحان نهایی تأسیسات حرارتی,امتحان نهایی تأسیسات حرارتی سوم هنرستان,پاسخنامه آزمون تأسیسات حرارتی,پاسخنامه امتحان تأسیسات حرارتی,دانلود نمونه سوال آزمون تأسیسات حرارتی,نمونه سوال آزمون تأسیسات حرارتی دانلود امتحان نهایی تأسیسات حرارتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91 دانلود…

 • تحقیق شرکت تولید کننده رب گوجه فرنگی
 • دانلود شرکت تولیدکننده رب گوجه فرنگی,شرکت تولیدکننده رب گوجه فرنگی,کارخانه تولیدکننده رب گوجه فرنگی,گزارش کارآموزی رایگان شرکت تولیدکننده رب گوجه فرنگی,گزارش کارآموزی شرکت تولیدکننده رب گوجه فرنگی,گزارش کارآموزی کارخانه تولیدکننده رب گوجه فرنگی دانلود تحقیق شرکت تولید کننده رب گوجه…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان پیشرفت‌ های مدل سازی محاسباتی دستگاه‌ های الکترونیکی پایه گرافینی
 • دانلود مقاله زبان انگلیسی دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان پیشرفت‌ های مدل سازی محاسباتی دستگاه‌ های الکترونیکی پایه گرافینی دانلود فایل دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان پیشرفت‌ های مدل سازی محاسباتی دستگاه‌ های الکترونیکی پایه گرافینی،جزئیات بیشتر این…

 • تحقیق بهداشت دهان و دندان
 • بهداشت دهان,بهداشت لثه,خشکی دهان,دندان,دهان ودندان تحقیق بهداشت دهان و دندان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بهداشت دهان و دندان،در قالب word و در 80 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:بهداشت دهان و دندان شامل تشخیص سلامتی دهان و…

 • فایل اتوکدی مبلمان
 • انواع مبلمان در اتوکد,انواع مبلمان نقشه کشی در اتوکد,انواع نقشه مبلمان در اتوکد,دانلود مبلمان خانه اتوکد,دانلود مبلمان در اتوکد,دانلود مبلمان در اتوکد 200,مبلمان اداری در اتوکد,مبلمان در اتوکد 2013,مبلمان در اتوکد کجاست,مبلمان نقشه کشی اتوکد دانلود فایل اتوکدی مبلمان دانلود…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آزادشهر (واقع در استان گلستان)
 • استان گلستان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آزادشهر,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آزادشهر (واقع در استان گلستان)…

 • کتاب تاریخ بیهقی در قالب word
 • پایان نامه تاریخ بیهقی,پژوهش تاریخ بیهقی,تاریخ بیهقی,تاریخ بیهقی حسنک وزیر,تاریخ بیهقی خطیب رهبر,تاریخ بیهقی دانلود,تاریخ بیهقی دولت آبادی,دانلود پایان نامه تاریخ بیهقی,دانلود کتاب تاریخ بیهقی,کتاب تاریخ بیهقی,کتاب تاریخ بیهقی Word دانلود کتاب تاریخ بیهقی در قالب word دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت فیبر نوری
 • انواع فیبر نوری,پاورپوینت در مورد فیبر نوری,پاورپوینت درباره فیبر نوری,پاورپوینت فیبر نوری,تجهیزات فیبر نوری,تحقیق در مورد فیبر نوری,تحقیق فیبر نوری,دانلود پاورپوینت فیبر نوری,فیبر نوری,کابل فیبر نوری,مقاله فیبر نوری,مقاله فیبر نوری pdf دانلود پاورپوینت فیبر نوری دانلود فایل دانلود پاورپوینت در…

 • تحقیق ساختمان های پیش ساخته
 • تحقیق ساختمان های پیش ساخته,دانلود تحقیق ساختمان های پیش ساخته,دانلود ساختمان های پیش ساخته,دانلود ساختمان های پیش ساخته رشته معماری,ساختمان های پیش ساخته,ساختمان های پیش ساخته(معماری) تحقیق ساختمان های پیش ساخته رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق ساختمان های پیش…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان فریدونشهر
 • دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان فریدن,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فریدون شهر,لایه GIS کاربر,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان فریدن,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان فریدون شهر دانلود نقشه کاربری اراضی…

 • تحقيق دولت مدرن
 • تحقيق دولت مدرن,تحقيق علوم سياسي,دانلود تحقيق,دولت مدرن,علوم سياسي,كار تحقيقي علوم سياسي دانلود تحقيق دولت مدرن دانلود فایل براي دولت مدرن تعريفهاي متعددي ارائه شده است که غالب آنها برپايه نظريه دولت ماکس وبر استوار ميباشند. ازديد وبر، نهاد دولت بالاترين…

 • دانلود گزارش کارآموزی سخت افزار كامپيوتر
 • خرید گزارش کارآموزی,خرید گزارش کارورزی سخت افزار كامپيوتر,دانل,دانلود کارآموزی سخت افزار,دانلود گزارش کار,دانلود گزارش کارآموزی سخت افزار كامپيوتر,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر,کارآموزی رشته کامپیوتر,کارورزی کامپیوتر,گزارش کارآموزی کامپیوتر دانلود دانلود گزارش کارآموزی سخت افزار كامپيوتر دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین…

 • پاورپوینت رویکردهای تجزیه و تحلیل خط مشی
 • تجزیه و تحلیل خط مشی,تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی,تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی در سازمان,تجزیه و تحلیل خط مشی های بازاریابی رقابتی,تحقیق تجزیه و تحلیل خط مشی,تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی,رویکردهای تجزیه و تحلیل خط مشی,مقاله…

 • تحقیق رشته پینگ پنگ
 • بررسی پینگ پنگ,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون پینگ پنگ,پروژه پینگ پنگ,تحقیق پینگ پنگ,تحقیق تربیت بدنی پینگ پنگ,تحقیق در مورد پینگ پنگ,دانلود تحقیق پینگ پنگ,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد پینگ پنگ,مقاله پینگ پنگ تحقیق رشته پینگ پنگ رفتن به سایت…

 • قلاب طراحی شده در سالیدورک و کتیا
 • دانلود فایل قلاب طراحی شده در سالیدورک,دانلود فایل قلاب طراحی شده در کتیا,دانلود قلاب,قلاب در سالیدورک,قلاب در کتیا,قلاب طراحی شده در سالیدورک,قلاب طراحی شده در سالیدورک و کتیا,قلاب طراحی شده در کتیا,نقشه های اجرایی قلاب طراحی شده در سالیدورک دانلود…

 • پاورپوینت آموزش وبلاگ
 • آموزش وبلاگ,وبلاگ,وبلاگ نویسی پاورپوینت آموزش وبلاگ رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  آموزش وبلاگ،در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:وبلاگ يا بلاگ به عنوان يكي از پديده هاي بسيار جالب دنياي اينترنت مي باشد…

 • تحقیق برنامه ريزي كلان، شهرهاي جديد و شهرك هاي استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي
 • تحقیق برنامه ريزي كلان، شهرهاي جديد و شهرك هاي استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي بهينه سازي مصرف انرژي در شهرهاي جديد رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع برنامه ريزي كلان، شهرهاي جديد و شهرك هاي استراتژي بهينه سازي مصرف…

 • تحقیق تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روش های عددی
 • اندازه گیری حجم رسوب در مخازن سدها با روش های عددی,تحقیق حجم رسوب سد,تعیین حجم رسو,تعیین حجم رسوب در مخازن سدها,تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روش های عددی,مقاله حجم رسوب سد دانلود تحقیق تعیین حجم رسوب در مخازن…

 • نقشه شهرستان های استان ایلام
 • دانلود رایگان نقشه شهرستان های استان ایلام,دانلود نقشه رایگان شهرستان های استان ایلام,دانلود نقشه شهرستان های استان ایلام,نقشه رایگان شهرستان های استان ایلام,نقشه شهرستان های استان ایلام,نمونه نقشه شهرستان های استان ایلام دانلود نقشه شهرستان های استان ایلام دانلود فایل…

 • تحقیق اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان
 • پایان نامه پیرامون اقداما,پروژه اقدامات تاميني و تربيتي,تحقیق اقدامات تاميني و تربيتي,تحقیق در مورد اقدامات تاميني و تربيتي,حقوق تطبیقی,دانلود تحقیق اقدامات تاميني و تربيتي,کار تحقیقی اقدامات تاميني و تربيتي,مقاله اقدامات تاميني و تربيتي تحقیق اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان…

 • پاورپوینت معادلات دیفرانسیل
 • معادلات دیفرانسیل,معادلات دیفرانسیل pdf,معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی,معادلات دیفرانسیل به انگلیسی,معادلات دیفرانسیل جزوه,معادلات دیفرانسیل خطی,معادلات دیفرانسیل مرتبه اول,معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم,معادلات دیفرانسیل معمولی پاورپوینت معادلات دیفرانسیل رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت معادلات دیفرانسیل قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 252فهرست…

 • تحقیق برشکاری با لیزر
 • برشکاری با لیزر,برشکاری فلزات با لیزر,برشکاری لیزر,برشکاری لیزر فلزات,تحقیق برشکاری با لیزر,تحقیق برشکاری فلزات با لیزر,تحقیق جوشکاری با لیزر,تحقیق جوشکاری فلزات با لیزر,جوشکاری با لیزر,جوشکاری فلزات با لیزر,جوشکاری لیزر,جوشکاری لیزر فلزات دانلود تحقیق برشکاری با لیزر دانلود فایل دانلود تحقیق با…

 • دانلود طرح توجیهی تجهيزات پزشكی
 • امکان سنجی تجهيزات پزشكي,برآورد هزینه تجهيزات پزشكي,دانلود طرح توجیهی تجهيزات پزشكي,طرح تاسیس تجهيزات پزشكي,طرح توجیهی پیرامون تجهيزات پزشكي,طرح توجیهی تجهيزات پزشكي,طرح کارآفرینی تجهيزات پزشكي,طرح کسب و کار تجهيزات پزشكي,کارآفرینی تجهيزات پزشكي دانلود دانلود طرح توجیهی تجهيزات پزشكی دانلود فایل این…

 • گزارشات دورة كارآموزي و كارورزي وكالت (با موضوع بيمه)
 • كارآموزي وكالت در مورد بيمه,كارورزي حقوق,گزارش كارورزي,گزارشات كارآموزي وكالت دانلود گزارشات دورة كارآموزي و كارورزي وكالت (با موضوع بيمه) دانلود فایل مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی كيفري و حقوقي در 148 صفحه در قالب ورد، اين گزارش در رابطه…

 • تحقیق مكتب تربيتي امام خميني (ره)
 • امام خميني,بررسی امام خميني,پایان نامه پیرامون امام خميني,پروژه امام خميني,تحقیق امام خميني,تحقیق در مورد امام خميني,تحقیق مكتب تربيتي امام خميني,دانلود تحقیق امام خميني,دانلود مقاله امام خمینی,مقاله امام خميني,مقاله در مورد امام خمینی دانلود تحقیق مكتب تربيتي امام خميني (ره) دانلود…

 • پاورپوینت محاسبه‌ کارای پدیداری در فضای سه‌بعدی
 • پاورپوینت محاسبه‌ کارای پدیداری در فضای سه‌بعدی,تحقیق محاسبه‌ کارای پدیداری در فضای سه‌بعدی,مبانی پديداری در فضای دوبعدی,مجتمع پديداری,محاسبه‌ کارای پدیداری در فضای سه‌بعدیpdf پاورپوینت محاسبه‌ کارای پدیداری در فضای سه‌بعدی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت محاسبه‌ کارای پدیداری…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *